โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติความเป็นมา                

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมชื่อ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 โดยเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีเป้าหมายและความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการศึกษาสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งพร้อมที่จะให้การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างความคิดความเข้าใจอันดีให้แก่คนในสังคม และเพื่อสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model ) ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการหลักคุณธรรม มุ่งเน้นผลิตคนเก่ง (Analytical Intelligence) ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (Practical Intelligence) และสามารถดํารงอยู่ในสังคมที่มีความเป็นพหุสังคมได้อย่างสันติสุข (Social Intelligence)

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการอิสลาม (คุณธรรมจริยธรรม) ที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะที่สามารถดำรงชีวิตในวิถีแห่งดุลยภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามฯ
  • สมัครทางระบบออนไลน์ : สมัครเรียนออนไลน์
  • สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง

สอบถามเพิ่มเติม: 073-313-928-50 ต่อ 1577

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

การสมัครห้องเรียน วมว

ปิดรับสมัคร

ประวัติความเป็นมา                

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมชื่อ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 โดยเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีเป้าหมายและความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นสถาบันต้นแบบทางการศึกษาสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งพร้อมที่จะให้การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างความคิดความเข้าใจอันดีให้แก่คนในสังคม และเพื่อสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model ) ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการหลักคุณธรรม มุ่งเน้นผลิตคนเก่ง (Analytical Intelligence) ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (Practical Intelligence) และสามารถดํารงอยู่ในสังคมที่มีความเป็นพหุสังคมได้อย่างสันติสุข (Social Intelligence)

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการอิสลาม (คุณธรรมจริยธรรม) ที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะความเป็นผู้นำ และมีจิตสาธารณะที่สามารถดำรงชีวิตในวิถีแห่งดุลยภาพ

พันธกิจ

  1. สร้างต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม (คุณธรรมจริยธรรม) ที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการขั้นสูง มีทักษะการดำรงชีวิตโดยใช้แนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์(Analytical Intelligence: AI) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Practical Intelligence: PI)และการใช้ชีวิตตามบริบทสังคมจริง (Social Intelligence: SI)
  1. สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลกที่ดี
  1. พัฒนาจิตใจผู้เรียนให้มีสำนึกรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์
  3. สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคลากรที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Talent)

พัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทางวิชาการด้วยการคิดวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยงเพื่อสร้างแบบแผนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวม

วินัยทางศีลธรรม (Moral Discipline)

ส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งดุลยภาพผ่านกระบวนการฝึกฝนวินัยทางคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีค่านิยมอันพึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและเพื่อนร่วมโลกโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมและโครงการ จนก่อให้เกิดเป็นวินัยทางศีลธรรมทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

สร้าง “ความเข้าใจ ความมั่นใจ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์”เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองในมิติด้านจิตวิญญาณและความรับผิดชอบต่อชุมชนในมิติการทำงานร่วมกันในสังคม

จิตสาธารณะ (Public Mind)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์และสิ่งที่ดีงามแก่สังคม ดังคำสอนที่ว่า

“และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรง และจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน”(อัลกุรอาน 5/2)  และ “มนุษย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺมากที่สุดคือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุด” (หะดีษบันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย์)

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563