Category: Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตามที่โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น  โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2  ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้วิทยาลัยอิสลามศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท และศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราจ้าง 10,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ชีววิทยา ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) สามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี่

Read More