Category: ข่าวนักเรียน/ผู้ปกครอง

ประกาศ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษาโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา   1.สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด 2.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ปี การศึกษา 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด  

Read More

ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการปรับ พื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปัตตานีและในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวและการเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  (มอบตัว/เปิดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ฯ/เข้าหอพัก) – วันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563    (เข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ฯ) – วันที่ 7 มิถุนายน 2563      […]

Read More

ประกาศ การเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา และได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงโดยการยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 4 คน ดังนั้น จึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 4  

Read More

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2″  ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง รายละเอียดดังเอกสารแนบ รายชื่อผู้ผ่านการคักเลือก กำหนดการมอบตัว ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. ปีการศึกษา 2563 สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วมว. หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว. สามารถตรวจสอบผลการสอบออนไลน์รายบุคคลได้ทางเว็ปไซต์ http://entrance.scius.mhesi.go.th/final/2563 ที่มา http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/109?fbclid=IwAR2O2s4ENOuvEw_pzidZFyblKeBw3Wnxey5GRxYISPlugTRhuwHHsbhetK8  

Read More

โครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ (International Student Mobility Program 2020)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ(International Student Mobility Program 2020) ขึ้น ณ ห้องประชุมอิหม่ามนาวาวีย์ คณะวิทยาการอิสลาม โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ผู้บริหารเเละคณาจารย์จากโรงเรียน Insan Cendekia Madani เข้าร่วมในพิธี หลังจากพิธีเปิดนักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เข้าร่วมโปรเเกรมในโครงการทันทีโดยโปรเเกรมกิจกรรมในช่วงวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพนักเรียน การลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี การเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนชั้น ม.5 ตามตารางเรียนของโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ กิจกรรมกีฬา เเละกิจกรรมสันทนาการของสภานักเรียน   สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   http://www.facebook.com/SatitIslam/

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่านักเรียมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศผลสอบของโครงการ วมว. รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการประกาศมีดังนี้ 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3. กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง และการขอดูคะแนน 4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 5. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบแรก

Read More