Category: ข่าวสมัครงาน/จัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพัก สามารดูรายชื่อได้ที่นี่

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย)  

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้วิทยาลัยอิสลามศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท และศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราจ้าง 10,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ชีววิทยา ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) สามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี่

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ……………………………………….. ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) ……………………………………………………………………………………………………………………… ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) ……………………………………….. ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้พิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิก

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ……………………………………….. ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ …………………………………………………………………………….. ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้ คลิก

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ……………………………………….……………………………………………………………… ด้วยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังรายละเอียด ตามประกาศนี้ คลิก

Read More