ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
……………………………………….………………………………………………………………

ด้วยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ดังรายละเอียด ตามประกาศนี้