ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
………………………………………..

ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้