ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>   goo.gl/HjvgFj


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับจริง 30 คน เเละลำดับสำรอง 63 คน >>  goo.gl/ZMpFDq

เอกสารประกอบการมอบตัว


กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว >>  goo.gl/Qp98Zw
สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง >>  goo.gl/4QBxDx