ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

………………………………………..

ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้พิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562