ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)
………………………………………………………………………………………………………………………

ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามประกาศนี้
และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้