ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสอง (สำรอง) โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงงานสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
………………………………………..
……………………………………………..

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
โดยประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนสาธิตอิสลามฯ และได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 3 คน
ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้