ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสอง (สำรอง ลำดับที่ 4 ถึง 5) โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงงานสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
………………………………………..
……………………………………………..

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 2 คน
ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 4 ถึง 5 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้