ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ)
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี้