ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ด้วยวันแรกของการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน 1440 ฮ. คาบเกี่ยวกับช่วงท้ายของค่ายปรับพื้นฐาน ฯ
จากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่ 22 เม.ย. ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2562
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงต้นของเดือนอันประเสริฐกับครอบครัว
จึงเปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. ถึง วันที่ 4 พ.ค. 2562
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและอภัยมา ณ โอกาศนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SatitIslam หรือโทร 086-6830083