ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้า ม.4 รอบ 2

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์   โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

                   ตามที่โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *