ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการปรับ
พื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดปัตตานีและในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวและการเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

– วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  (มอบตัว/เปิดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ฯ/เข้าหอพัก)
– วันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563    (เข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ฯ)
– วันที่ 7 มิถุนายน 2563             (ประชุมผู้ปกครอง/พบครูที่ปรึกษา)
– วันที่ 8 มิถุนายน 2563         (เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *