ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

………………………………………………………………….

              ตามที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2563 นั้น เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และสวัสดิภาพของนักเรียน และให้สอดคล้องกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

               ในการนี้ โรงเรียนจึงเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  • วันที่ 8-26 มิถุนายน 2563       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เรียนผ่านระบบออนไลน์
  • วันที่ 15-28 มิถุนายน 2563     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรับพื้นฐานวิชาการผ่านระบบออนไลน์
  • วันที่ 30 มิถุนายน 2563         ประชุมผู้ปกครอง/พบครูที่ปรึกษา/ นักเรียนเข้าหอพัก
  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563        เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 

 

                ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *