News

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563

ประกาศรับสมัครนร 63โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2563 เปิดรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง สอบถามเพิ่มเติม: 086-6830083, 081-1322508 ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไปรษณีย์) ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 คู่มือการสมัคร สมัครออนไลน์

Read More

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวันแรกของการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน 1440 ฮ. คาบเกี่ยวกับช่วงท้ายของค่ายปรับพื้นฐาน ฯ จากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่ 22 เม.ย. ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงต้นของเดือนอันประเสริฐกับครอบครัว จึงเปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. ถึง วันที่ 4 พ.ค. 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและอภัยมา ณ โอกาศนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SatitIslam หรือโทร 086-6830083

Read More

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกและประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ประเภทนักเรียนประจำ) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ดังรายชื่อต่อไปนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสอง (สำรอง ลำดับที่ 4 ถึง 5) โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงงานสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ………………………………………..
…………………………………………….. ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเรียกลำดับสำรองโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 2 คน ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 4 ถึง 5 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสอง (สำรอง) โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียกลำดับสำรองโครงงานสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ………………………………………..
…………………………………………….. ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตอิสลามฯ และได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้การยืนยันสิทธิ์นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริงดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สละสิทธิ์จำนวน 3 คน ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 1 ถึง 3 มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ……………………………………….. ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ตามประกาศนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) ……………………………………………………………………………………………………………………… ตามที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) ……………………………………….. ตามประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้พิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียด ประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิก

Read More

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>   goo.gl/HjvgFj รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 ลำดับจริง 30 คน เเละลำดับสำรอง 63 คน >>  goo.gl/ZMpFDq เอกสารประกอบการมอบตัว 1. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือก 2. แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ 3. ใบมอบตัวนักเรียน 4. สัญญามอบตัวนักเรียน กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว >>  goo.gl/Qp98Zw สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง >>  goo.gl/4QBxDx

Read More