ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

โรงเรียนสาธิตอิสลามต้นแบบ

มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม

สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยสิ่งสนับสนุนการเรึยนรู้ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แผนการเรียน

แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนวิทย์-คณิต วมว.

เน้นการพัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน

ความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม จิตสาธารณะ และภาวะความเป็นผู้นำ

การจัดการเรียนการสอน

วิธีการสอนแบบ Lesson study และวิธีการสอนแบบ Open Approach

ความร่วมมือทางวิชาการ

มีเครือข่ายความร่วมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารย์

+66-88-781-6376
satit.isds@gmail.com
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn