Prospective Students

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ISLAMIC SCIENCES DEMONSTRATION SCHOOL” เปิดเป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) ในหลักสูตรสามัญศึกษา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (integrated) โดยเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสามัญและคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม

เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

ดูอ่านรายละเอียด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

ดูรายละเอียด

Information Systems

ระบบนักเรียน
ระบบบริหารงาน
MIS-STAFF

แนวคิดของโรงเรียน

ดำเนินชีวิตบนทางอันเที่ยงตรง : แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่วางหลักการอยู่บนความถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง
ยึดหลักการแห่งดุลยภาพ : การใช้ชีวิตตามแบบอย่างของท่านนบี (ศ็อลฯ) ที่มีความสมบูรณ์พร้อม
มีเมตตาธรรมแก่สากลโลก : ธำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งการเผื่อแผ่เมตตาแก่ทุกสรรพสิ่ง

"โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำและดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม"

1. เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม
2. ผลิตนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม
3. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
4. พัฒนาระบบการบริหารและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. จัดแหล่งเรียนรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

INTEGRITY (I): บูรณภาพชีวิตกับหลักการอิสลามและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการทำหน้าที่ที่มีความหมายยิ่ง
DEVELOPMENT (D): องคาพยพแห่งการพัฒนาและความก้าวหน้า มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
SOCIAL RESPONSIBILITY (S): รังสรรค์สังคมที่มีศักยภาพ คุณภาพ และคุณธรรม

about

Administer Team

Team
Assoc.Prof.Dr.Muhammadafeefee Assalihee
Director
Team
Asst.Prof.Dr.Muhammadroflee Waehama
Advisor
Team
Prof.Dr.Kanok Wongtrangan
Advisor

Contact

Islamic Sciences Demonstration School - IDS@Pattani, Thailand.

satit.isds@gmail.com

088 781 6376